Baix l’objetiu prioritari d’evangelisar a tots els subdits del Marquesat (Lombay, Catadau, Alfarp i Aledua, habitat per numerosos moriscos), el jove marqués Francesc de Borja fundà en Llombai el Convent de la Santa Creu, que es convertiría en Estudi General de la Orde de Dominics. Per cert que el primer prior fon el beat fra Joan Micó, que no tardà en dur-se al seu costat a qui també va ser prior i arribaría a ser Sant Lluis Bertràn.

La construcció del convent començà en 1543 i fon acabada en 1548. En eixe motiu, el Papa Paulo III publicà la bula pontificia de 3 de decembre de 1544 (el original de la qual es conserva en el seu primitiu estat en l’iglesia parroquial), constituint-se la nova iglesia en parroquia baix l’advocació de la Santa Creu i cesant la dels Sants Joans Bautista i Evangelista, creada pel bisbe Raimundo Gastón en 1329, ubicada precisament sobre els mateixos terrenys en els que está construit huí l’edifici de l’Ajuntament.

Observacions

Contacte
Tel: 962550403
ajuntament@llombai.es

Ubicació