Riu Magre

Afluent del riu Xúquer que al pas pel poble ens deixa racons on podem disfrutar de la natura i observa de les aus. Es tracta d’una zona d’alt valor ecològic que alberga una gran riquesa d’espècies.

Entre l’avifauna cal destacar la nidificació d’espècies catalogades, com l’Arpellot de marjal, Circus aeruginosus, ‘En Perill d’Extinció‘ a la Comunitat Valenciana, i l’Agró roig, Ardea purpurea, i el Parpalló, Riparia riparia, catalogades com a ‘Vulnerable’; així com l’existència d’un dormidor de pelecaniformes que ha arribat a reunir més de 1000 exemplars entre Esplugabous, Bubulcus ibis, Garsetes blanques, Egretta garzetta, i Picaports, Plegadis falcinellus, amb la presència ocasional d’alguns exemplars d’Oroval, Ardeola ralloides, catalogada com a ‘Vulnerable’.

Entre la resta d’aus presents a la zona durant la reproducció i/o hivernada es troben, per exemple, l’Agró blau, Ardea cinerea, el Gomet, Ixobrychus minutus, el Blavet, Alcedo atthis, el Gall de Canyar, Porphyrio porphyrio, el Rascló, Rallus aquaticus, l’Escabussonet, Tachybaptus ruficollis, el Corriolet, Charadrius dubius, el Collverd, Anas platyrhynchos, el Corb marí gros, Phalacrocorax carbo, i la Fotja, Fulica atra, així com diversos passeriformes. 

A més a més, habiten a la zona espècies d’altres grups faunístics, com ara el Teixó, Meles meles, i la Rata d’aigua, Arvicola sapidus, entre els mamífers; la Tortuga d’aigua, Mauremys leprosa, la Serp pudenta, Natrix maura, i el Gripau comú, Bufo bufo, entre l’herpetofauna; l’Anguila, Anguilla anguilla entre la ictiofauna, catalogada com En Perill Crític d’Extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN); i s’han observat fins a 19 espècies de papallones i 16 de parotets entre els insectes.

Pel que fa a la vegetació, es troben representades diverses espècies autòctones de ribera, com l’Esbarzer, Rubus ulmifolius, el Tamariu, Tamarix sp., i el Baladre, Nerium oleander; així com de vegetació palustre, com el Senill, Phragmites australis, i la Bova, Typha sp., que resulten de gran importància com a lloc de refugi i de cria per a la fauna.